Ara

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bitirme Projesi Yönergesi

23.08.2021 09:06

Dökümanın PDF Hali için Tıklayınız

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ

Kapsam

MADDE 1- (1) Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin 2 ve 7 nci bentleri ile 41 inci maddesinin 1 inci bendi uyarınca Teknoloji Fakültesi Bölümlerindeki bitirme projesi dersinde bu yönerge hükümleri uygulanır.

(2) Bitirme projesi dersinin; amacı, konusu, projenin veriliş biçimi, dağıtım, teslim ve sunum tarihleri, nasıl hazırlanması gerektiği ve değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar bu yönerge ile belirlenmiştir.

 

Tanım ve Amaç

MADDE 2- (1) Bitirme projesi, öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde bir öğretim üyesinin/görevlisinin yönetiminde yapacakları, teorik ve/veya uygulama içeren bir çalışmadır.

(2) Öğrenciye lisans öğrenimi sırasında edindiği bilgilerin bir bölümünü mesleki bir konunun araştırılmasında veya bir problemin çözümünde uygulayabilme yeteneğinin kazandırılmasını, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını, ülkemize katma değer sağlayacak ürün ve yöntemlerin ilk adımlarının atılmasını amaçlamaktadır.

 

Dersin Açılması

MADDE 3- (1) Bitirme projesi dersi her öğretim yılının güz ve bahar (7. ve 8.)  yarıyıllarında açılır.

 

Dersi Alabilme Koşulları

MADDE 4- (1) Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 40 ıncı maddesindeki ders alma koşullarını sağlayan son sınıf öğrencileri bitirme projesi dersini 7. veya 8. yarıyılda alabilirler.

 

Dersin Konularının Belirlenmesi

MADDE 5- (1) Bitirme projesi konuları; öğrencinin girişimci ruhunu geliştirecek, tasarım yeteneğini ve görgüsünü artıracak, sanayi odaklı ve işbirlikli çalışmasını sağlayacak, ekonomik ve katma değer sağlayabilecek şekilde belirlenir.

(2) Bölümün bilim dalları esas alınarak öğretim üyeleri/görevlilerince bitirme projesi konuları belirlenir.

 

Derse Başvuru

MADDE 6- (1) Bitirme projesini 7. veya 8. yarıyılda alacak öğrenciler için en geç 6. yarıyılın son 2 haftasında Bölüm Başkanlığınca bitirme projesi konuları ilan edilir.

 (2) İlan edilen listede anabilim dalı, öğretim üyesi/görevlisi ismi ve bitirme proje konuları yer alır.

(3) Bitirme projesi dersinin alma koşullarını sağlayan öğrenciler, Bölüm Başkanlığından temin edecekleri form dilekçe ile tercih yaparak bölüm başkanlığına başvururlar.

 

 

Dersin Dağıtımı

MADDE 7- (1) Yapılacak müracaatların kabulü, bilim dallarına, öğretim üyelerine/görevlilerine dağıtımı işlemleri, mümkün olduğu kadar öğrencilerin tercih sıralamaları da göz önünde bulundurularak, bölüm başkanlığınca yürütülür.

(2) Öğrenci için proje danışmanı belirlenirken, bölüm kendi yapısına uygun bir yol ve metot belirlemek zorundadır.

(3) Öğrenci sayısının, öğretim üyeleri/görevlilerine dağılımında, eşitlik ilkesine uyulur. Ayrıca öğretim elemanlarına öğrenci tercihi için bölümün belirleyeceği sayıda kontenjan verilir.

 

MADDE 8- (1) Bitirme projesi, öğrencilerin çalışmalarına imkân sağlamak amacı ile dersi alması gereken dönemden önce dağıtıldığından,  bitirme projesi konusunu almış (4 üncü maddedeki koşulları sağlamak şartıyla) ve proje çalışmalarına başlamış bir öğrenci herhangi bir nedenle ilgili yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt yaptıramazsa bile dersi almış gibi çalışmalarını tamamlar, yarışmalar için değerlendirmelere katılır ve notunu alır. İlgili belgeler muhafaza edilerek, dersi resmen aldığında notu transkriptine işlenir.

 

MADDE 9- (1) Bir proje grubunda en fazla üç öğrenci bulunabilir.

(2) Bitirme Projesini alan öğrencilerin isimleri, çalışma konuları ve danışmanları bölüm web sayfasında ve panosunda ilan edilir.

(3) Özel çalışmalarda ve disiplinler arası çalışmalarda bir proje grubundaki en fazla öğrenci sayısı dekanlığın yazılı izni ile artırılabilir.

 

Uygulama ve Değerlendirme

MADDE 10- (1) Bitirme projesi danışmanı, projenin planlanması, proje çalışmalarının sürdürülmesi, bulguların yorumlanması gibi hususlarda öğrenciye rehberlik eder.

(2) Öğrenciler, bitirme projesi çalışmalarını her hafta proje danışmanı ile düzenli bir şekilde görüşerek onun denetiminde yürütürler.

(3) Bitirme projesi teslim edilmeden önce proje danışmanı tarafından mutlaka okunup düzeltilmiş olmalıdır.

(4) Danışman tarafından planlanan esaslar doğrultusunda bitirme projesini tamamlayan öğrenci veya öğrenci grubu danışmanının onayını aldıktan sonra çalışmalarını sunuma uygun hale getirir.

(5) Bitirme projesi yazım ve hazırlama kurallarını bölüm başkanlıkları belirler. Bölüm özel kurallar belirlemediği takdirde Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kuralları geçerlidir.

(6) Tamamlanan bitirme projesi, poster sunum (50x70 cm), sunumun pdf dosyası ve üç nüsha bitirme proje tezi dosyalanmış (ciltsiz) şekilde hazırlanır ve proje danışmanına teslim edilir. Proje danışmanı en az bir yıl bu belgeleri muhafaza etmekle yükümlüdür.

 (7) Öğrenciler, bitirme projesi poster sunum (50x70 cm) ve pdf dosyasını en geç ilgili yarıyılın 12. haftasının son günü mesai bitimine kadar danışmanına teslim etmelidir.

 

MADDE 11- Bitirme projesi ara sınav notları, ilgili haftada danışmanlar tarafından bir liste halinde bölüm başkanlığına teslim edilir.

 

MADDE 12- (1) Bitirme projesi jürisi, bitirme projesi danışmanı ve konuya yakın iki öğretim üyesi veya görevlisi arasından seçilir.

(2) Öğrenciler, bitirme projesini bölüm başkanlığınca ilan edilen tarihte jüri önünde sunarlar.

(3) Proje sunumu, PowerPoint programında hazırlanır ve en fazla 15 slayttan oluşur. Sunum süresi en fazla 10 dakikadır. Eğer bitirme projesini birden fazla öğrenci hazırlamış ise, sunumu paylaşarak anlatabilirler. Proje uygulamalı ise, öğrenci pratik çalışmasını sunum salonuna getirir veya bu mümkün değilse sunumdan sonra jürinin izlemesi ve kontrolü için laboratuvarda hazır halde bekletir.

(4) Bitirme projesi jüri üyeleri, sunumdan sonra öğrenciye proje çalışmasına ilişkin detaylı sorular yöneltirler ve “Bitirme Projesi Değerlendirme Formu”nu doldurarak yapılan çalışmayı değerlendirirler. Jüri üyelerinin verdiği notların ortalaması, bitirme projesi dersinin Genel/Bütünleme sınav notunu belirler.

(5) Bitirme projesi dersinin başarı notu bölüm başkanlığı tarafından belirlenen takvime uygun olarak bölüm başkanlığına teslim edilir.

(6) Jüri tarafından bitirme projesi kabul edilmeyen öğrencinin notu "D" (Devamsız) olarak değerlendirilir.

(7) Bitirme projesi notu "D" ile değerlendirilen öğrenci bir sonraki yarıyılda aynı veya başka bir konuda bitirme projesi almak zorundadır.

 

MADDE 13- (1) Değerlendirilmesi ve sınavı tamamlanmış olan bitirme projesinde varsa gerekli düzeltmeler yeniden yapılarak üç nüsha halinde ciltli olarak ilgili Bölüm Başkanlığı'na teslim edilir. Bölüm Başkanlığı'nın onayından sonra bitirme projesinin bir nüshası bölüme, bir nüshası danışmana ve bir nüshası da öğrenciye verilir.

 

Proje Yarışmasına Katılım

MADDE 14- (1) Bitirme projesi danışmanları; kendilerine teslim edilen poster sunum (50x70 cm) ve sunumun pdf dosyasını, ilgili yarıyılın 13. haftasının ilk günü mesai bitimine kadar bölüm başkanlığına teslim ederler. Bölüm başkanlığı ilgili döneminin 13. haftasında bu poster sunumları bölümde uygun bir mekânda sergiler ve bir komisyon marifetiyle ilk üçe giren bitirme projelerini tespit ederler. Dereceye giren bitirme projelerine ait pdf dosyaları, Dekanlığa ve Sanayi İşbirliği Merkez Müdürlüğüne e-posta ile gönderilir.

(2) Rektörlük tarafından takvim ve içeriği belirlenerek organize edilecek bitirme projeleri yılsonu sergisinde bölümlerin güz ve bahar (7. ve 8.) yarıyılında ilk üçe giren projeleri sergilenir. Bu sergide öğrenci ve ilgili öğretim üyeleri/görevlilerinin hazır bulunması zorunludur.

(3) Rektörlük tarafından belirlenecek jüri marifetiyle Teknoloji Fakültesinin ilk üçe giren projeleri tespit edilir. Tespit için gerekli ölçütler, Fırat Üniversitesi Sanayi İşbirliği Merkez Müdürlüğünce belirlenir.

(4) Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrenci ve danışmanlarına her yıl Rektörlük tarafından belirlenecek hediyeler verilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönerge 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere Üniversite Senatosu’nda kabul tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönerge hükümlerini Teknoloji Fakültesi Dekanı yürütür.


Hızlı Erişim